Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

EVA-vzw GC de oude pastorie hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe EVA-vzw GC de oude pastorie omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.
Alle informatie wordt verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’).

DOEL VAN DE GEGEVENS
EVA-vzw GC de oude pastorie verwerkt uw persoonsgegevens aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en om telefonisch contact en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen bereiken en om te voldoen. Onze rechtsgrond om persoonsgegevens te verwerken is omwille van de wettelijke opdracht van een gemeentebestuur.

HOE LANG EVA-VZW GC DE OUDE PASTORIE GEGEVENS BEWAART
We mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelden. Concreet onderscheiden we een verwerkingsperiode en een archiveringsperiode.
De verwerkingsperiode is de maximumperiode van gebruik van uw gegevens voor een specifieke verwerking. Na die periode deactiveren wij uw gegevens.
De archiveringsperiode vloeit voort uit onze wettelijke verplichting of uit de juridische noodzaak om uw gegevens als bewijs te bewaren na afloop van de verwerkingsperiode. De gearchiveerde gegevens zijn nog enkel toegankelijk om een bewijs in rechte te leveren, voor een controle door een bevoegde autoriteit (zoals de fiscale administratie) of voor een interne controle (audit).
Die archiveringsperiode varieert in functie van de geldende wetgeving en verplichtingen.
EVA-vzw GC de oude pastorie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BESTEMMELINGEN
De toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel toegestaan aan de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte beroepsdiscretie in acht nemen en alle technische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens nauwgezet opvolgen.
Gegevens kunnen uitgewisseld met andere overheden zowel binnen als buiten EU voor wettelijke doeleinden. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven voor commerciële doeleinden.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van EVA-vzw GC de oude pastorie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

PRIVACYRECHTEN
U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u betreffen. In dat kader kunt u ons vragen: of wij persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor wij die verwerken; welke groepen van persoonsgegevens wij verwerken; met welke categorieën van bestemmelingen wij uw gegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens.
Stelt u vast dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen die te verbeteren of te verwijderen en het gebruik ervan te verbieden.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gcoudepastorie.be
EVA-vzw GC de oude pastorie zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, dit binnen een tijdspanne van 4 weken.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
EVA-vzw GC de oude pastorie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
• Alle personen van EVA-vzw GC de oude pastorie die van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan beroepsdiscretie daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• EVA-vzw GC de oude pastorie valt onder het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos en deze heeft een Data Protection Officer aangesteld;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

DATA PROTECTION OFFICER
De Data Protection Officer zal erop toekijken dat het gemeentebestuur en EVA-vzw GC de oude pastorie de data bewaart en verwerkt volgens de regels van de GDPR. Hij kan met andere woorden onderzoeken hoe de data wordt verwerkt, met welke systemen dat gebeurt en kan op basis daarvan adviseren om bepaalde dingen aan te passen.
De Data Protection Officer van de gemeente Kapelle-op-den-Bos kan u bereiken via info@kapelle-op-den-bos.be

KLACHTEN
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos op:
Via brief: Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Via mail: info@kapelle-op-den-bos.be.

Of via EVA-vzw GC de oude pastorie
Via brief: Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Via mail: info@gcoudepastorie.be
EVA-vzw GC de oude pastorie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.
Voor België is dit de Privacy Commissie: https://www.privacycommission.be/nl/contact